Õppekava

Pärnu Waldorfkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid ning sisu, õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest kogemusest.
Pärnu Waldorfkooli õppekava tugineb Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse poolt väljatöötatud waldorfkoolide tuumõppekaval ja Põhikooli riiklikul õppekaval.

Pärnu Waldorfkooli õppekava

I Üldosa_1

II Eesti keel ja kirjandus

III Matemaatika

IV Võõrkeeled

V Loodusained

VI Sotsiaalained

VII Kunstiained

VIII Töö- ja tehnoloogiaõpetus

VIIII Liikumine

Pärnu Waldorfkooli 8. klassi aastatöö ehk loovtöö koostamise juhend

I klassi õpilased koovad käsitöötunnis flöödikoti.

Pärnu Waldorfkooli kolleegiumi koosolekud toimuvad igal neljapäeval kell 14.45-17.00

Pärnu Waldorfkooli korralised õppenõukogud toimuvad:

  • 03.06.2021 algusega kell 14.45. Päevakord: kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu
  • 25.08.2021 algusega kell 13.00. Päevakord: kooli üldtööplaani kinnitamine