Õppekava

Pärnu Waldorfkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid ning sisu, õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest kogemusest.
Pärnu Waldorfkooli õppekava tugineb Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse poolt väljatöötatud waldorfkoolide tuumõppekaval ja Põhikooli riiklikul õppekaval.

Pärnu Waldorfkooli õppekava

I Üldosa

II_Eesti keel ja kirjandus

III_Matemaatika

IV Võõrkeeled

V Loodusained

VI Sotsiaalained

VIII Töö- ja tehnoloogiaõpetus

VIIII Liikumine

Lisa 1_Aastatöö juhend

 

Pärnu Waldorfkooli kolleegiumi koosolekud toimuvad igal neljapäeval kell 15.30-18.00.

Pärnu Waldorfkooli korralised õppenõukogud toimuvad:

  • 23.05.2024 algusega kell 15.30 Päevakord: kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu
  • 06.06.2024 algusega kell 15.30 Päevakord: kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu
  • august 2024 algusega kell 13.00. Päevakord: kooli üldtööplaani kinnitamine