Õppekava

Pärnu Waldorfkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid ning sisu, õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest kogemusest.
Pärnu Waldorfkooli õppekava tugineb Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse poolt väljatöötatud waldorfkoolide tuumõppekaval ja Põhikooli riiklikul õppekaval.

Pärnu Waldorfkooli õppekava

I Üldosa

II Eesti keel ja kirjandus

III Matemaatika

IV Võõrkeeled

V Loodusained

VI Sotsiaalained

VII Kunstiained

VIII Töö- ja tehnoloogiaõpetus

VIIII Liikumine

I_kl_flöödikotid_Hahnikool

I klassi õpilased koovad käsitöötunnis flöödikoti.

Pärnu Waldorfkooli korralised õppenõukogud toimuvad:

  • 30.05.2019 algusega kell 14.00. Päevakord:  kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu
  • 23.08.2019 algusega kell 10.00. Päevakord: kooli üldtööplaani kinnitamine