Projektid

Projekt: „Sissejuhatus pedagoogilisse eurütmiasse“

Projekti periood: 01.05-31.10.2018

Projekti taust

Waldorfkooli ning ka mistahes muu kooli üheks eesmärgiks on arendada last harmooniliselt, et intellektuaalsete võimete ja akadeemiliste teadmiste omandamisega paralleelselt areneks ka lapse kehaline võimekus ja koordinatsioon, käelised oskused ja kunstilised võimed. Waldorfkoolide õppekavas on kehatunnetuse arendamiseks loodud eraldi õppeaine – eurütmia. Eurütmiat võib kirjeldada kui muusika, kõne ja poeesia tunnetamist läbi koordineeritud liikumise (vt lähemalt taotlusele lisatud kursusekirjeldusest). Laste elustiili muutumisel üha tubasemaks ja staatilisemaks kasvab eurütmia tähtsus laste kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamisel.

Eurütmiaõpetaja koolitus kestab 5 aastat ning kodumaise õppekava puudusel tuleb õppida välisriigis (õppekavasid pakuvad näiteks Saksamaa ja Šveits). Seepärast on Eestis hetkel eurütmiaõpetajate puudus – näiteks Pärnu Waldorfkoolis ainet ei õpetata, sest ei ole kvalifitseeritud õpetajat. Mõte 5-aastasest väliskoolitusest on potentsiaalsele õpetajale hirmutav, sageli ka teostamatu, ning lükkab vajaliku aine õpetamisega alustamise üha kaugemale tulevikku. Eurütmiaharjutusi küll tutvustatakse waldorfpedagoogika kursuste raames, kuid tavaliselt 45-minutilised vahepalad ei anna ainest õpetajatele piisavalt süsteemset arusaamist, et teadmisi oleks võimalik järjepidevalt töösse rakendada. Muud Eestis toimuvad kursused on pigem suunatud juba professionaalsetele eurütmistidele.

Nõnda jääb aine õpetamisest saadav kasu lastel saamata, sest uutel inimestel on antud liikumisõpetuse liiniga väga keeruline alustada. Lahenduseks on korraldada kursus, mis võimaldaks õpetajatel omandada oskused, et alustada koolis/koolides eurütmiaelementidega liikumistundide õpetamist.

Projekti raames korraldatakse 2-tsükliline pedagoogilise eurütmia kursus üle-Eestilistele huvilistele (20 inimest grupis), mis:

  • annab liikumisõpetajatele süsteemsed algteadmised eurütmiaelementide lisamiseks liikumis- või muudesse tundidesse
  • tekitaks inimestes huvi professionaalseks eurütmiaõpetajaks õppida
  • võimaldaks luua koostöösidemeid hetkel veel mitteprofessionaalsete eurütmiahuviliste vahel, et toetada koosõppimiskultuuri kujunemist

Projekti eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Projekti tulemus

  • Kursuse 1. tsükli lõpuks (juuli 2018) on osalenud liikumisõpetajatel omandatud oskused eurütmiaelementide kasutamiseks lastegruppide õpetamisel, sh on omandatud põhitõed laste füüsilisest, intellektuaalsest ja hingelisest arengust.
  • Kursuse 2. tsükli lõpuks (oktoober 2018) on liikumisõpetajad kinnistanud omandatud teadmised, saanud vastused uute praktikate rakendamisel tekkinud küsimustele ning omandanud uusi praktikaid.
  • on suurenenud eurütmiahuviliste arv ning huvi selle liikumiskunsti liini vastu
  • on loodud üle-Eestiline huviliste koostöögrupp, kes on huvitatud ja aktiivsed edasiste õppimisvõimaluste edendamisest ja kasutamisest

Projekti toetati programmist „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ 3000 euro väärtuses.

Foto: Kursusel osalejad suvisel kohtumisel