Projektid

Projekt: “Õppimine läbi biograafiate”

Viide: 2022-2-EE01-KA122-SCH-000098039

Projektiperiood: 01.01.2023 kuni 30.06.2023 (6 kuud)

Toetussumma: 13 670,00 eurot

Lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk on töötada koostöiselt waldorfkooli 7. ja 8. klasside läbiva teema – biograafiate kallal ning külastada Leedu partnerkooli ühisõppimise kogemuse saamiseks. Seeläbi soovitakse pakkuda keskastme õpilastele rahvusvahelist rände-, suhtlemis- ja õppimiskogemust, mis parandaks õpilaste võõrkeeleoskust, suhtlemisoskusi, enesekindlust ja õpimotivatsiooni. Oluline eesmärk on ka koolirõõmu suurendamine. Lisaeesmärgiks on keskkonnateadlikkuse kasvatamine vastuvõtva kooli kogemuse toel. Projekt on olemuselt kaasav – koolid teevad pingutusi, et kaasata erivajaduste ning vähemate võimalustega õpilasi.

Tulemused ja muljed:

Kirjeldus puudub.


ERASMUS+ PROJEKTID

Projekt: „Võõrkeelte õpetamise pädevuse tõstmine Pärnu Waldorfkoolis

Viide: 2019-1-EE01-KA101-051273

Projektiperiood: 1.06.2019–31.05.2020 (12 kuud)

Projekti rahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi kaudu.

Toetussumma: 3845 eurot

Antud projektiga soovime täiustada varase võõrkeeleõppe pädevust Pärnu Waldorfkoolis.

Varajane keeleõpe waldorfkoolis on mänguline ja loov, kuid nõuab õpetajalt väga kõrget kompetentsust nii klassi haldamise kui ka õpetatava materjali ja õpetamisviiside osas. Mängulise keeletunni taga peab olema tugev nn peidetud õppekava; eeldatakse, et lastel tekib esimese kahe aasta jooksul hea suhtlemisoskus ja rikkalik passiivne keeleoskus, enesekindlus võõrkeele kasutamisel, omandatakse passiivselt kõik olulisemad grammatilised struktuurid. Seda kõike on võimalik saavutada, kui tund on professionaalselt üles ehitatud ning kõik õpilased tegevustesse kõikide meeltega kaasatud. Võõrkeeleõpetajad on öelnud, et kuigi saadaval on palju raamatuid waldorfkooli keeleõppe kohta, on neil ometi mitmeid raskusi:

– puudu jääb kogemusest ja praktilistest ülesannetest peidetud õppekava süsteemseks rakendamiseks mängulisel ja interaktiivsel viisil

– väikesed lapsed on raskesti juhitavad, kuna tund on mänguline ning mäng võib minna liiga hoogsaks, nii et võõrkeeleõpe tunnis lõpeb

– raske on saada lapsi suhtlema ja ise võõrkeelt looma

– koolitusi, kus sellistele küsimustele vastuseid saada, peaaegu ei olegi

Kool plaanib seega järgnevaid tegevusi:

 1. a) kogenuma õpetaja Erasmus+ koolitus
 2. b) sellel järgneb sisekoolitus või ka laiem kogemuste jagamine, kus saavad osaleda teiste

waldorfkoolide keeleõpetajad

 1. c) algajamad õpetajad külastavad kogenuma õpetaja tunde ja vastupidi, tundide arutelu, süsteemne kogemuste jagamine
 2. d) väliskoolituste või töövarjutamise planeerimine teistele keeleõpetajatele tulevatel õppeaastatel

——————————————————————————————————————–

Projekt: “Different Colours of Us”

Viide: 2019-1-EE01-KA229-051575_1

Projektiperiood: 01.09.2019–30.06.2021 (22 kuud)

Projekti rahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi kaudu.

Toetussumma: 31 555 eurot

Herbert Hahni Seltsil ja Pärnu Waldorfkoolil on rõõm teatada, et 2019/2020 õppeaastal alustame 2-aastase õpetajate ja õpilaste koostööprojektiga Different Colours of Us. Projektis osalevad õppeasutused viiest eri riigist – lisaks Eestile veel Ühendkuningriigist, Rumeeniast, Türgist ja Prantsusmaalt. Pärnu Waldorfkoolis on projektiga tihedaimalt seotud kooli 6. ja 7. klass. Projekti algatajaks on 7. klass ning klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja Karin Merisalu, projektiga on lisaks liitunud õpilasi 6. klassist. Kaheaastase projektiperioodi vältel on õpilastel võimalus osaleda erinevates kohapealsetes ingliskeelsetes projektitegevustes ning samuti lühiajalises õpirändes projektis osalevatesse õppeasutustesse.

Mida see tähendab – meie erinevad värvid?

Meie kooli tunnuslause ütleb – igast lapsest puhkeb õis. Nii nagu maailmas on sadu ja tuhandeid eriilmelisi õistaimi, millest igaüks vajab oma kasvutingimusi, nii on ka iga laps erinev ning vajab hingetoiduks just talle sobivaid tegevusi. Antud projekt keskendub kunstilis-praktilistele tegevustele, mis toetavad laste akadeemilist ja emotsionaalset-sotsiaalset arengut. Igas külastatavas riigis keskendume ühele valdkonnale:

2019/2020

 • The Abbey School (Ühendkuningriik) – koolitus koolipersonalile, projekti avakohtumine ja planeerimistegevused (osalevad 3 õpetajat)
 • Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga (Rumeenia) – rahvakunsti teemablokk (4 õpilast, 2 saatja-õpetajat)
 • Kenan Cetinel Ortaokulu (Türgi) –looduse teemablokk (4 õpilast, 2 saatja-õpetajat)

2020/2021

 • Collège Charles Lemaître (Prantsusmaa) – fotograafia ja digitaalkunsti teemablokk (4 õpilast, 2 saatja-õpetajat)
 • Hexham Priory School (Ühendkuningriik) – kirjandus (4 õpilast, 2 saatja-õpetajat)
 • Pärnu Waldorfkool (Eesti) – tants/liikumine ja muusika (külaliste vastuvõtmine kogu projektigrupi poolt)

Erasmus+ kohtumine ühendas noori läbi kunsti, muusika ja tantsu

Türgi õpetajate kohtumine Arvo Pärdiga

Fotografiska galerii ringkäigul giidi kuulamas

Janne Ristimetsa Tantsustuudios õhuakrobaatikat tegemas

Pärnu Waldorfkoolis diskol

Õhtusöök Pärnus uute sõpradega

24-kraadise pakasega Tallinna vanalinna ekskursiooni “trotsimas”


Projekt: “Pärnu Waldorfkooli õpilaste aktiivõppepäev Tipu Looduskoolis”

Projekti periood: 01.09.18-14.06.2019

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutas välja keskkonnahariduse programmide vooru, mille raames oli võimalik taotleda raha õpilaste õuesõppe tundide läbiviimiseks. Pärnu Waldorfkool soovis külastada Tipu Looduskooli Soomaal ning taotlus projekti rahastamiseks läks teele…

Projekti eesmärk oli, et iga klass saaks ühe päeva veeta Soomaal ning koostöös MTÜ Tipu Looduskooli õpetajatega saada uusi teadmisi keskkonnast ja vee-elustikust. Ühtekokku käis 105 kooli õpilast kuuel õppepäeval: “Elamusretk looduses”, “Vesi on elu” ja “Krooksu avastused tiigis”.

Lisaks õppepäevadel osalemisega korraldas Tipu Looduskool mängu, kes toob õppepäevale kaasa kõige vähem prügi. Õpilased ja õpetajad rääkisid enne õppepäevale minemist hoolega läbi, kuidas kaasa võetava prügi hulka vähendada.

Laste emotsioonid peale õppepäevi olid väga tundeküllased – oli saanud piisavalt aktiivselt liikuda ja uusi teadmisi. Oleme Tipu Looduskoolile tänulikud, et nad meid vastu võtsid ja võõrustasid ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele tänulikud, et oli võimalik sellises programmis osaleda.


Projekt: „Sissejuhatus pedagoogilisse eurütmiasse“

Projekti periood: 01.05-31.10.2018

Projekti taust

Waldorfkooli ning ka mistahes muu kooli üheks eesmärgiks on arendada last harmooniliselt, et intellektuaalsete võimete ja akadeemiliste teadmiste omandamisega paralleelselt areneks ka lapse kehaline võimekus ja koordinatsioon, käelised oskused ja kunstilised võimed. Waldorfkoolide õppekavas on kehatunnetuse arendamiseks loodud eraldi õppeaine – eurütmia. Eurütmiat võib kirjeldada kui muusika, kõne ja poeesia tunnetamist läbi koordineeritud liikumise (vt lähemalt taotlusele lisatud kursusekirjeldusest). Laste elustiili muutumisel üha tubasemaks ja staatilisemaks kasvab eurütmia tähtsus laste kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamisel.

Eurütmiaõpetaja koolitus kestab 5 aastat ning kodumaise õppekava puudusel tuleb õppida välisriigis (õppekavasid pakuvad näiteks Saksamaa ja Šveits). Seepärast on Eestis hetkel eurütmiaõpetajate puudus – näiteks Pärnu Waldorfkoolis ainet ei õpetata, sest ei ole kvalifitseeritud õpetajat. Mõte 5-aastasest väliskoolitusest on potentsiaalsele õpetajale hirmutav, sageli ka teostamatu, ning lükkab vajaliku aine õpetamisega alustamise üha kaugemale tulevikku. Eurütmiaharjutusi küll tutvustatakse waldorfpedagoogika kursuste raames, kuid tavaliselt 45-minutilised vahepalad ei anna ainest õpetajatele piisavalt süsteemset arusaamist, et teadmisi oleks võimalik järjepidevalt töösse rakendada. Muud Eestis toimuvad kursused on pigem suunatud juba professionaalsetele eurütmistidele.

Nõnda jääb aine õpetamisest saadav kasu lastel saamata, sest uutel inimestel on antud liikumisõpetuse liiniga väga keeruline alustada. Lahenduseks on korraldada kursus, mis võimaldaks õpetajatel omandada oskused, et alustada koolis/koolides eurütmiaelementidega liikumistundide õpetamist.

Projekti raames korraldatakse 2-tsükliline pedagoogilise eurütmia kursus üle-Eestilistele huvilistele (20 inimest grupis), mis:

 • annab liikumisõpetajatele süsteemsed algteadmised eurütmiaelementide lisamiseks liikumis- või muudesse tundidesse
 • tekitaks inimestes huvi professionaalseks eurütmiaõpetajaks õppida
 • võimaldaks luua koostöösidemeid hetkel veel mitteprofessionaalsete eurütmiahuviliste vahel, et toetada koosõppimiskultuuri kujunemist

Projekti eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Projekti tulemus

 • Kursuse 1. tsükli lõpuks (juuli 2018) on osalenud liikumisõpetajatel omandatud oskused eurütmiaelementide kasutamiseks lastegruppide õpetamisel, sh on omandatud põhitõed laste füüsilisest, intellektuaalsest ja hingelisest arengust.
 • Kursuse 2. tsükli lõpuks (oktoober 2018) on liikumisõpetajad kinnistanud omandatud teadmised, saanud vastused uute praktikate rakendamisel tekkinud küsimustele ning omandanud uusi praktikaid.
 • on suurenenud eurütmiahuviliste arv ning huvi selle liikumiskunsti liini vastu
 • on loodud üle-Eestiline huviliste koostöögrupp, kes on huvitatud ja aktiivsed edasiste õppimisvõimaluste edendamisest ja kasutamisest

Projekti toetati programmist „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ 3000 euro väärtuses.

Foto: Kursusel osalejad suvisel kohtumisel