Kodukord

Pärnu Waldorfkooli kodukord

 1. Kodukord on kokkulepe, kuidas Pärnu Waldorfkoolis (edaspidi Kool) asju aetakse.
 2. Koolimaja välisuksed avatakse 8.00 koolipäeva hommikul ning suletakse 16.30 õhtul. Õppetunnid algavad kell 8.30. õpilased peavad kohal olema hiljemalt kell 8.25. Tunniplaanijärgne koolipäev lõpeb reeglina 15.45. Pärast koolipäeva lahkub õpilane koolimajast.
 3. Päevakava: 8.30-10.00 põhitund, 10.45-11.30 1. ainetund, 11.45-12.30 2. ainetund, 13.00-13.45 3. ainetund, 14.00-14.45 4. ainetund, 15.00-15.45 5. ainetund. Vahetunnid: 10.00-10.45 söögipaus, õuevahetund, 11.30-11.45 vahetund, 12.30-13.00 söögivahetund (lõuna), 13.45-14.00 vahetund, 14.45-15.00 vahetund.
 4. Tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel hahn.ee/kool/tunniplaan. Muudatustest tunniplaanis ja/või päevakavas teavitab õpilasi ja vajadusel lapsevanemaid klassiõpetaja.
 5. Pärnu Waldorfkooli õpilane puudub tundidest vaid mõjuvatel põhjustel: klassi või aineõpetaja loal; kodustel põhjustel vanema etteteatamisel; haiguse korral vanema tõendiga. Lapsevanem kohustub teatama puudumisest, hilinemisest, osaliselt koolipäevast puudumisest või vajadusest varem lahkuda ja selle põhjustest hiljemalt 15 minutit enne tundide algust. Puudumine mistahes põhjusel ei vabasta Pärnu Waldorfkooli õpilast õppematerjali omandamisest. Põhjuseta puudumise korral võtab klassiõpetaja ühendust lapsevanemaga, et rakendada mõjutusvahendeid edasiste põhjuseta puudumiste vältimiseks.
 6. Tunnid algavad ühise kellaga, koolipäeva lõpetab õpetaja lähtuvalt tunniplaanis kehtestatud ajast
 7. Käitume vahetundides nii, et kõik tunneks end hästi ja turvaliselt.
 8. Sööklasse lähevad õpilased koos õpetajaga. Sealt ei võeta toitu kaasa ja ei tooda klassiruumi.
 9. Vahetunnid veedetakse soovitavalt õues. Koolimajas liigutakse kõndides.
 10. Koolis ja kooli territooriumil hoitakse puhtust ja korda.
 11. Kõik õpilased peavad kandma vahetusjalatseid.
 12. Kooli territooriumil lülitavad õpilased mobiiltelefonid ja tehnikavahendid välja ja need on välja lülitatud kuni koolipäeva lõppemiseni. Kui õpilane eirab kodukorras ettenähtud mobiiltelefoni vm tehnikavahendi kasutamise tingimusi, siis on õpetajal õigus see õpetajate tuppa hoiule võtta ja otsustada, kas see tagastatakse õpilasele või tema vanemale.
 13. Õpilaste meelerahu huvides on vaja enne koolipäeva algust kodus läbi rääkida, kuhu ja mis kellaks õpilane peale tundide lõppu läheb või kes talle järele tuleb.
 14. Jalgrattaga ning tõukerattaga kooli tulles, peab õpilasel olema peas kiiver.
 15. Kui õpilane tahtlikult rikub, lõhub või kaotab kooli vara, siis peavad lapsevanemad selle hüvitama.
 16. Koolipäeva lõpuni ei ole õpilastel lubatud iseseisvalt kooli territooriumilt lahkuda.
 17. Õpilastele antakse igapäevaselt verbaalset või kirjalikku tagasisidet õppetöös edasijõudmise kohta.
 18. Õpilane ei kanna kaasas koolitöös mittevajalikke asju (mänguasjad sh). Õpetajal on õigus segavad asjad hoiule võtta ja tagastada õpilase vanematele.
 19. Äravõetud ese varustatakse õpetaja poolt sildiga, millele on märgitud õpilase nimi ja klass. Mobiiltelefonid jt helikandjad peavad hoiustamise ajaks olema välja lülitatud. Äravõetud esemeid hoitakse selleks määratud kohas. Õpilane saab tunnis õpetaja poolt ära võetud eseme tagasi koolipäeva lõpul klassiõpetaja käest. Kaasõpilastele ohtliku eseme saab tagasi lapsevanem kooli juhatajaga kokkulepitud ajal.
 20. Klassiruumides tohivad aknaid avada ainult õpetajad ja üksnes siis, kui laste ohutus on tagatud järelevalvega.
 21. Õpilased ja õpetajad käituvad vastavalt üldtunnustatud käitumisreeglitele – kõigi kaasõpilaste, õpetajate, koolipersonali ning teiste koolimajas viibivate inimeste suhtes. Võõrast täiskasvanut koolimajas kohates teda tervitatakse.
 22. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 23. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.
 24. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama õpetajat ja/või kooli juhatajat ja/või mõnda muud koolitöötajat.
 25. Kui koolimajas või kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb koheselt teavitada sellest õpetajat, kooli juhatajat või mõnda teist kooli töötajat, kes siis pöördub politsei esindaja poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele.
 26. Turvalisuse tagamiseks koolis ei tohi õpilastel kaasas olla terariistu, kergesti süttivaid aineid, pürotehnikat ega muid inimesi ohustavaid esemeid.
 27. Õpilane astub vajadusel välja kaasõpilaste kaitseks. Koolivägivalda nähes teatab sellest viivitamatult õpetajale või mõnele teisele koolitöötajale. Iga vägivallajuhtum lahendatakse, vajadusel kaasatakse vanem, tugispetsialistid ja/või politsei esindaja.
 28. Juhul, kui märgatakse kooli ruumides loata viibivat õppeprotsessi mittepuutuvat või kooli tegevusega otseselt mitteseotud isikut, teavitatakse sellest koheselt koolitöötajat, kes võtab tarvitusele kõik vajalikud abinõud turvalisuse tagamiseks.
 29. Tulekahju või mingi muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada kooli juhtkonnale.
 30. Hädaolukorras tuleb käituda vastavalt hädaolukorra plaanis (HOLP) sätestatule. Tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul peab täitma hädaolukorras käitumise eeskirju.
 31. Kui osutub vajalikuks, tuleb õpilastel väljuda organiseeritult koos õpetajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu. Tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.
 32. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui +19 kraadi, ja võimlas, kus õhutemperatuur on madalam kui +18 kraadi; Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi;
 33. Koolitervishoiuteenust pakub meile Kesklinna Tervisekeskus OÜ. Kooliõde on Adeliina Palu, kelle telefoninumber asub kooli kantseleis seina peal.
 34. Õpilase üldarengule, koolitööle ning käitumisele antakse numbrilise tunnistuse asemel kirjalik-iseloomustav hinnang mis sisaldab:
  1. üldinformatsiooni kooliaasta jooksul toimunust, läbitud õppeainete temaatika
  2. lapse füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse arengu kirjelduse,
  3. ülevaate õpilase õpihuvi ja ainetealaste saavutuste kohta
 35. Numbriline tunnistus antakse kui õpilane lahkub enne põhikooli lõppu teise kooli ning järgmises koolis on vaja numbrilist tunnistust.  Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus «5» väga hea; «4» hea; «3» rahuldav; «2» puudulik ja «1» nõrk
 36. Õpilastel on õigus kasutada klassivälises tegevuses, st huvitegevuses, tasuta kooli ruume, rajatisi, õppe- ja spordivahendeid;
 37. Õpilase suhtes võib kool rakendada ühte või mitut järgmist tugi- ja mõjutusmeedet:
  1. õpilase käitumise arutamine vanemaga
  2. õpilasega tema käitumise arutamine õpetajate kolleegiumis
  3. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine
  4. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetajate toas  ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused
  5. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks
  6. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida kohaldatakse õpilase või vanema nõusolekul
  7. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (teavitatakse vanemat isiklikult)
  8. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (teavitatakse vanemat isiklikult)
  9. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul; otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse õppenõukogu poolt kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu)

KINNITATUD

Pärnu Waldorfkooli kolleegium 08.02.2018

Kooli nõukogu 16.02.2018

IIklreeglid