Kodukord

Pärnu Waldorfkooli kodukord

Kodukord on kokkulepe, kuidas Pärnu Waldorfkoolis (edaspidi Kool) asju aetakse.

• Tunnid algavad kell 8.30, õpilased peavad kohal olema hiljemalt kell 8.25.
• Tunnid algavad ühise kellaga, tunni lõpetab õpetaja.
• Käitume vahetundides nii, et kõik tunneks end hästi ja turvaliselt.
• Sööklasse lähevad õpilased koos õpetajaga. Sealt ei võeta toitu kaasa ja ei tooda klassiruumi.
• Vahetunnid veedetakse soovitavalt õues. Koolimajas liigutakse kõndides.
• Koolis ja kooli territooriumil hoitakse puhtust ja korda.
• Kõik õpilased peavad kandma vahetusjalatseid.
• Kooli territooriumil lülitavad õpilased mobiiltelefonid ja tehnikavahendid välja ja need on välja lülitatud kuni koolipäeva lõppemiseni. Kui õpilane eirab kodukorras ettenähtud mobiiltelefoni vm tehnikavahendi kasutamise tingimusi, siis on õpetajal õigus see õpetajate tuppa hoiule võtta ja otsustada, kas see tagastatakse õpilasele või tema vanemale.
• Lapsevanem kohustub teatama puudumisest või hilinemisest ja selle põhjustest hiljemalt 15 minutit enne tundide algust.
• Õpilaste meelerahu huvides on vaja enne koolipäeva algust kodus läbi rääkida, kuhu ja mis kellaks õpilane peale tundide lõppu läheb või kes talle järele tuleb.
• Jalgrattaga ning tõukerattaga kooli tulles, peab õpilasel olema peas kiiver.
• Kui õpilane tahtlikult rikub, lõhub või kaotab kooli vara, siis peavad lapsevanemad selle hüvitama.
• Koolipäeva lõpuni ei ole õpilastel lubatud iseseisvalt kooli territooriumilt lahkuda.
• Õpilastele antakse igapäevaselt verbaalset või kirjalikku tagasisidet õppetöös edasijõudmise kohta.
• Õpilane ei kanna kaasas koolitöös mittevajalikke asju (mänguasjad sh). Õpetajal on õigus segavad asjad hoiule võtta ja tagastada õpilase vanematele.
• Klassiruumides tohivad aknaid avada ainult õpetajad ja üksnes siis, kui laste ohutus on tagatud järelvalvega.
• Õpilased ja õpetajad käituvad vastavalt üldtunnustatud käitumisreeglitele – kõigi kaasõpilaste, õpetajate, koolipersonali ning teiste koolimajas viibivate inimeste suhtes. Võõrast täiskasvanut koolimajas kohates teda tervitatakse.
• Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
• Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.
• Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama õpetajat ja/või kooli juhatajat ja/või mõnda muud koolitöötajat.
• Kui koolimajas või kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb koheselt teavitada sellest õpetajat, kooli juhatajat või mõnda teist kooli töötajat, kes siis pöördub politsei esindaja poole, kes rakendab meetmeid vastavalt seadusele.
• Turvalisuse tagamiseks koolis ei tohi õpilastel kaasas olla terariistu, kergesti süttivaid aineid, pürotehnikat ega muid inimesi ohustavaid esemeid.
• Õpilane astub vajadusel välja kaasõpilaste kaitseks. Koolivägivalda nähes teatab sellest viivitamatult õpetajale või mõnele teisele koolitöötajale. Iga vägivallajuhtum lahendatakse, vajadusel kaasatakse vanem, tugispetsialistid ja/või politsei esindaja.
• Juhul, kui märgatakse kooli ruumides loata viibivat õppeprotsessi mittepuutuvat või kooli tegevusega otseselt mitteseotud isikut, teavitatakse sellest koheselt koolitöötajat, kes võtab tarvitusele kõik vajalikud abinõud turvalisuse tagamiseks.
• Tulekahju või mingi muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada kooli juhtkonnale.
• Hädaolukorras tuleb käituda vastavalt hädaolukorra plaanis (HOLP) sätestatule. Tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul peab täitma hädaolukorras käitumise eeskirju.
• Kui osutub vajalikuks, tuleb õpilastel väljuda organiseeritult koos õpetajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu. Tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.
• Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui +19 kraadi, ja võimlas, kus õhutemperatuur on madalam kui +18 kraadi; Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi;
• Koolitervishoiuteenust pakub meile Kesklinna Tervisekeskus OÜ. Kooliõde on Adeliina Palu, kelle telefoninumber asub kooli kantseleis seina peal.

IIklreeglid